Nguyễn Trung Thiện

Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn.

Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan.

Rượu đắng, rượu cay, bình vẫn hết.

Người hứa, người thề, người vẫn quên.

Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết.

Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan.

Hoa rơi, hoa nở, hoa lại tàn.

Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan.

Người đẹp, người xấu, người vẫn chết.

Người giàu, người nghèo, đời chẳng thế.

Nguyễn Trung Thiện

Hoa đẹp, hoa thơm, hoa vẫn tàn.

Tình nặng, tình sâu, tình vẫn tan.

Rượu đắng, rượu cay, bình vẫn hết.

Người hứa, người thề, người vẫn quên.

Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết.

Tuyết rơi, tuyết phủ, tuyết lại tan.

Hoa rơi, hoa nở, hoa lại tàn.

Tình đẹp, tình sâu, tình lại tan.

Người đẹp, người xấu, người vẫn chết.

Người giàu, người nghèo, đời chẳng thế.

Shop